Privacy Statement

Maike.Works

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Maike.Works of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Maike van Ees
Onderneming: Maike.Works
Gevestigds te: Amsterdam
E-mail: info@maike.works
Telefoonnummer: +31 (0) 6523849046
Kek-nummer: 70383219

Maike.Works is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Maike.Works is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Maike van Ees is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Maike.Works, waaronder www.maikevanees.nl. Maike.Works verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De door Maike.Works opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Maike.Works. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Maike.Works om de overeenkomst uit te voeren. Maike.Works gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt
Maike.Works altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, ben je vrij om ten allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Maike.Works worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

● voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: naam, telefoonnummer en/of e-mailadres;
● voor het betalen en afhandelen van de facturen: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer;
● voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
● voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en bankrekeningnummer.

● voor het versturen van persoonlijke mailings: naam en emailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Maike.Works voorafgaand aan plaatsing altijd eerst toestemming aan degene afgebeeld op de foto. Het intrekken van eerder gegeven toestemming is mogelijk door dit verzoek in te dienen via info@maike.works.

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

● in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij je expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
● in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
● in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot wederzijdse tevredenheid oplossen van de klacht;
● in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Maike.Works gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Maike.Works, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.
 
Het staat Maike.Works vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Maike.Works ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Maike.Works. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Maike.Works. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Maike.Works.